Om goede medewerkers aan te trekken en te behouden is de groepsverzekering een onmisbaar element in elk competitief en bloeiend bedrijf.

De groepsverzekering vormt één van de meest gewaardeerde extralegale voordelen voor werkgevers en werknemers.  Uw werknemers kunnen rekenen onontbeerlijke aanvulling op hun wettelijk pensioen. U als werkgever biedt hen een fiscaal interessante aanvulling op het loon en optimaliseert zo uw loonbeleid.

De sociale zekerheid zorgt voor een basispensioen. Maar slechts weinig mensen staan stil bij de kloof tussen hun laatste loon en dit wettelijk pensioen. Vooral kaderleden, managers en experten met hogere lonen, die vaak het meest voor uw bedrijf betekenen, zijn zich ervan bewust dat een groepsverzekering van essentieel belang is.

De groepsverzekering geniet in België van een zeer gunstig fiscaal regime. Een concreet voorbeeld spreekt boekdelen. We vergelijken hetzelfde bruto basisbedrag van 1.000 euro per jaar dat u als werkgever wil besteden. Uw rekening – en die van uw medewerkers – zal snel gemaakt zijn.

Loonsverhoging

Totale loonkost 1.000
– bijdrage soc. Zekerheid 35% – 259,26
= brutosalaris = 740,74
– bijdrage soc. Zekerheid werknemer 13,07% – 96,82
– Personenbelasting 45% – 289,76
– Gemeentelijke opcentiemen 6% – 17,39
= nettosalaris
= na 20 jaar oprenting à 1,75%
336,77 EUR
476,45 EUR

Groepsverzekering

Totale premiekost 1.000
– RSZ bijdrage 8,86%
-Premietaks 4,4%
– 78,23
– 38,85
= netto jaarpremie = 882,92
Kapitaal na 20 jaar (*) 1.249,13
– RSZ + Solidariteitsbijdrage 5,55%
-Bedrijfsvoorheffing. 10,09¨(**)
– 69,33
– 119,04
= netto kapitaal na 20 jaar 1.066,77 EUR

(*) rekening houdend met een intrestvoet van 1,75%

(**) ingeval van activiteit tot 65 jaar, zoniet 16,5% (of 20%/18% ingeval van opname kapitaal op 60/61 jaar)

Om op 65 jaar hetzelfde kapitaal te hebben, moet het netto salaris gedurende 20 jaar aan 10,58% belegd worden!

Bijkomend fiscaal voordeel voor u als werkgever: de premie van een groepsverzekering is ook volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Bijkomende fiscale voordelen voor uw medewerkers:

 • De premies van een groepsverzekering worden fiscaal niet beschouwd als een bezoldiging. Ze worden dus niet bij de belastbare bedrijfsinkomsten gevoegd.
 • Bovendien geniet de werknemer een belastingvermindering van 30% op persoonlijke bijdragen in de groepsverzekering.

Neen, vaak worden aanvullende risicowaarborgen gekoppeld aan de groepsverzekering:

 • Waarborg overlijden

Vaak wordt niet stilgestaan bij de gevolgen van een overlijden van (één van de) kostwinnaars van het gezin. Overlijdt de verzekerde vóór zijn pensioenleeftijd, dan krijgen de nabestaanden minimum een vooraf vastgelegd overlijdenskapitaal.

 • Waarborg premievrijstelling

In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid stopt u als werkgever de bijdragen met het oog op de aanvullende pensioenopbouw met alle gevolgen van dien. Dankzij deze waarborg betaalt de maatschappij de premies voor zolang de medewerker arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval. Hierdoor bouwt de medewerker ook tijdens zijn afwezigheid een aanvullend pensioen op en behoudt hij/zij zijn kapitaal overlijden.

 • Waarborg arbeidsongeschiktheidsrente

Bij een ziekte of een ongeval in het privéleven valt de werknemer na een maand terug op 60% van zijn/haar inkomen (gefinancierd door de sociale zekerheid). Het tweede jaar is dit zelfs 40 à 65%, afhankelijk van de gezinssituatie. En alle bedragen zijn geplafonneerd. Dankzij deze waarborg kan een aanvulling op deze wettelijke tussenkomst verzekerd worden tot 80% van het salaris.

 • Waarborg ongevallen

Wanneer een werknemer overlijdt of totaal en blijvend arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval, ontvangt hij/zij een vooraf bepaald kapitaal. Een financiële noodzaak, wanneer u de kosten van een ongeval in overweging neemt.

62% van de werknemers in België is volgens de enquête aangesloten bij een groepsverzekering. Als we dit onderverdelen op basis van de grootte van het personeelsbestand bij bedrijven:

 • < 50 werknemers: 56%
 • 50 – 100 werknemers: 77%
 • > 100 werknemers: 82%

Overweegt u een groepsverzekering voor uw werknemers op te starten?

 • Wij brengen overzichtelijk in beeld hoe een marktconforme groepsverzekering eruit ziet.
 • We overlopen samen met u de evoluties in de wetgeving waarmee u rekening dient te houden.
 • Wij maken een simulatie op maat van uw onderneming dewelke wij samen met u in detail bespreken.
 • Wij wijzen u op de do en don’ts met betrekking tot de groepsverzekering.

 

Hebt u al een vorm van groepsverzekering? Dan bekijkt u best of deze nog actueel is.

Wij analyseren graag uw bestaande groepsverzekering:

 • Biedt u een marktconforme groepsverzekering aan?
 • Hoe verhoudt uw plan zich ten opzichte van wat gangbaar is in uw specifieke sector?
 • Met welke evoluties in het kader van wetgeving dient u rekening te houden?
 • Aan welke risico’s wordt u blootgesteld?
 • Welke optimalisaties zijn er mogelijk?
 • Hoe worden aanpassingen in het personeelsbestand doorgegeven en verwerkt?